bg_page_07

میز مخصوص آبسردکن

 

مشخصات

Code: AB301DB

میز مخصوص آبسرد کن جهت دفاتر و محل های کوچک
برای استفاده بهینه از فضا مورد استفاده قرار می گیرد.
DOZHPADBAYEGAN
dbco.ir