bg_page_07

قفسه بندی ترکیبی

 

مشخصات

Code: SU1005DB

این نوع قفسه بندی از ترکیب قفسه های دو طرفه و یک طرفه و به منظور استفاده بیشتر از فضای به وجود آمده در محوطه میانی فروشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.dbco.ir