bg_page_07

قفسه بندی متحرک

 

مشخصات

این قفسه بندی تنها با یک راهروی متغیر امکان استفاده ایده آل از فضای گرانبهای تجاری ، اداری و... ، را فراهم می آورد.
سیستم های متحرک فضای موجود را بهینه می کند.
با حذف راهرو در بین قفسه های ثابت و متحرک کردن قفسه ها ، راهروها جای خود را به قفسه های متحرک داده و ظرفیت فضا تا دو برابر مفید تر می شود.
امکان استفاده ایده آل از فضای گرانبهای تجاری و اداری تنها با یک راهروی متغیر
حرکت بطور عمود بر دهانه قفسه بندی به کمک سیستم مکانیکی
امکان ترکیب آن با انواع سیستم‌های قفسه بندی دیگر
حذف راهروهای اضافی و افزایش فضای مفید
بهبود مدیریت اوراق و اسناد، زیبایی و ظرافت

جدول اندازه ها
متغیرها ابعاد
۱۰۰ ، ۱۲۰، ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۴۰ ، ۳۰۰ ، ۳۶۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ L
دوبل ۲۰دوبل، ۲۵ دوبل ، ۳۰ دوبل ، ۳۵دوبل ، ۴۰ دوبل ، ۵۰ دوبل D
۲۰۰ ، ۲۲۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰ H

ارتفاع ۳۰۰ سانتیمتر در صورت توافق تامین می‌گردد
ارتفاع غیر مفید :h1 ، ارتفاع :H ، طول :L ، عمق :D*
ابعاد اسمی ـ سانتی متر


DOZHPADBAYEGAN DOZHPADBAYEGAN DOZHPADBAYEGAN
dbco.ir